Reeboubréck

"You came into my life one day, 
so beautiful and smart, 
my dear and sweet companion, 
I loved you from the start. 
And though I knew the time would come, 
when we would have to part, 
you'll never be forgotten,
 you left paw prints on my heart." 
(Author unkonwn)

Dem Elisabeth säin Lya huet eis vill ze frei no laanger Krankheet verloos. Dir hutt allen zwee gekämpft bis un d’Enn! Lya, du wärts ni an Vergiessenheet geroden an nach ganz laang erennere mir eis un deng Freed um Agility, däin Wëllen ze schaffen an deng wonnerbar léif Art!

Den Picasso war e ganz besonnegen Kärel – daat verreit schonn säin wonnerschéin Gesiicht! Wann hien keng Loscht op Agility hat, dann hat hien eben keng Loscht an huet sech iwwert den Terrain zeihen geloos. Deng Stärkten loungen an dem Verdeelen vun denger gudder Laun, an dengem spillereschen Rolzen op Aussie Art a Weis an an denger Zoutraulechkeet. Leider bass du ganz onerwaart vun eis gang, ir mir mat dir weider Erennerungen an eiser Vakanz an Eisterräich konnten maachen.

De King huet sech duech eng Krankheet gekämpft déi leider nemme ganz schwéier ze bekämpfen war. Du wars e gudde Jong an de beschte Frënd vun eisem Mandy. Du bleifs onvergies an an eisen Häerzer!